schedule Cynnal a chadw / Maintenance

Rydym yn brysur yn gwneud gwaith cynnal a chadw wedi’i drefnu...

Mae’r wefan ar gyfer trefnu prawf COVID-19 yn cael ei chynnal a chadw ar hyn o bryd. Ni fydd ar gael rhwng 23:00 a 01:00.

Pwysig

Os ydych yn dangos unrhyw symptomau sy'n gysylltiedig â Covid-19 a/neu'n teimlo'n sâl, peidiwch â dod i un o'n gorsafoedd profi. Bydd angen i chi hunanynysu a dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru. Os ydych chi’n byw gyda phobl eraill, bydd angen iddyn nhw ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, hefyd.

Dylech anelu at fynd i'r arfer o brofi'n rheolaidd, yn enwedig os ydych yn treulio llawer o amser ar y campws. Bydd y gwasanaeth sgrinio yn parhau i fod yn rhad ac am ddim i'w ddefnyddio ar gyfer holl fyfyrwyr a staff Prifysgol Caerdydd, felly gwnewch y defnydd gorau o'r cyfleuster a helpu i gadw eich cymuned yn ddiogel.

We are currently busy with scheduled maintenance...

The Covid-19 testing application is currently undergoing scheduled maintenance and is unavailable between 23:00 - 01:00.

Important

If you are displaying any symptoms linked to Covid-19 and / or feel unwell, please do not attend one of our testing stations. You will need to self-isolate and follow current Welsh Government guidance. If you live with others,they will also need to follow current Welsh Government guidance.

You should aim to get into the habit of testing regularly, particularly if you are spending plenty of time on campus. The screening service will remain free to use for all Cardiff University students and staff, so please make best use of the facility and help keep your community safe.